Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Occasion Centrum Breda, gevestigd te Breda

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;

Bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig;

Consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft geslotenin de uitoefening van beroep of bedrijf;

Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;

Huursom: de prijs die de Huurder ter zake het genot van het Voertuig verschuldigd is.

Overeenkomst: de huurovereenkomst tussen Huurder en Verhuurder;

Schriftelijk: in geschrift of elektronisch;

Verhuurder: Occasion Centrum Breda gevestigd te Breda;

Voertuig: het voertuig of de andere zaak die het onderwerp is van de huurovereenkomst;

WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Artikel 1 – toepasselijkheid

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en

verhuur van voertuigen inclusief eventuele accessoires die tussen Huurder en Verhuurder

worden gesloten. Indien eenmaal op basis van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd,

dan gelden zij ook voor toekomstige soortgelijke overeenkomsten. Indien Huurder algemene

voorwaarden hanteert worden deze door Verhuurder uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – aanbod en aanvaarding

1. Verhuurder brengt een offerte schriftelijk of mondeling uit, welke offerte, tenzij anders

aangegeven, geheel vrijblijvend is en, voor zover van toepassing, gebaseerd is op de bij

offerte-aanvraag door Huurder verstrekte gegevens.

2. Een vrijblijvende aanbieding kan door Verhuurder worden herroepen, zelfs na ontvangst

van de order c.q. opdracht, mits binnen drie werkdagen na ontvangst van de order c.q.

opdracht.

3. Een mondelinge Overeenkomst geldt als voorlopig en wordt definitief door een

schriftelijke bevestiging van de Verhuurder.

4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de

overeenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. De Overeenkomst vermeldt

tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode.

Artikel 3 – prijs en prijswijzigingen; kosten gebruik voertuig

1. In het geval van stijging van (kost)prijzen, waaronder wijziging van arbeidslonen,

belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden of valutaverhoudingen, zich

voordoende na het tot stand komen van de Overeenkomst heeft Verhuurder het recht om

de overeengekomen prijs overeenkomstig vorenbedoelde stijging te verhogen. Indien de

Huurder een consument is geldt het in de vorige zin bepaalde slechts voor de gevallen dat

Verhuurder pas na ommekomst van een termijn van 3 maanden na het sluiten van de

overeenkomst tot prijsverhoging over gaat.

2. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de

kilometerteller, tenzij de kilometerteller defect is geraakt. Het na het optreden van het

defect aan de kilometerteller gereden aantal kilometers wordt op een gebruikelijke en

redelijke wijze door Verhuurder vastgesteld.

3. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten,

zoals tolgelden, de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van

Huurder.

Artikel 4 – huurperiode; afhalen en terug bezorging; boete en schadevergoeding

1. Indien het Voertuig niet wordt afgehaald door een persoon die volgens de inschrijving in het

handelsregister daartoe bevoegd is, dient zodanige persoon in het bezit te zijn van een

daartoe strekkende machtiging van de Huurder die door een daartoe bevoegd persoon is

ondertekend.

2. De Overeenkomst eindigt op het tijdstip dat de periode, waarvoor zij is aangegaan, eindigt.

Huurder is verplicht het Voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de

huurperiode eindigt, aan het in de Overeenkomst vermelde bedrijfsadres of aan het nader

overeengekomen adres terug te bezorgen, bij gebreke waarvan zij direct in verzuim

geraakt.

3. Het Voertuig mag slechts met toestemming van de Verhuurder worden teruggebracht

buiten openingstijden en/of op een andere plaats dan overeengekomen ter beschikking

worden gesteld. Steeds geldt dat het risico van het voertuig bij de Huurder berust tot dat

een van de medewerkers van Verhuurder het Voertuig heeft ingenomen en die inname op

het innameformulier heeft aangetekend.

4. Het Voertuig mag enkel vroegtijdig worden terugbezorgd na goedkeuring door Verhuurder

5. Indien het Voertuig niet bij afloop van de Overeenkomst is ingeleverd op de afgesproken

wijze, heeft Verhuurder het recht het Voertuig onmiddellijk terug te nemen, en daartoe de

ruimten van de Huurder te betreden. De uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen

van Huurder blijven van kracht tot het moment dat het Voertuig weer in het bezit is van

Verhuurder. Mocht de Overeenkomst worden verlengd dan zijn deze Algemene

Voorwaarden ook op deze verlenging van toepassing.

6. Indien Huurder het Voertuig niet bij het einde van de Overeenkomst op de juiste wijze

inlevert, heeft Verhuurder het recht de Huurder bij wijze van een direct opeisbare boete

25% van de laatstelijk overeengekomen daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur

waarmee de huurperiode wordt overschreden. Na overschrijding met 4 uur kan per

tijdseenheid van 24 uur een verdere direct opeisbare boete tot één maal de laatstelijk

overeengekomen daghuurprijs in rekening worden gebracht. Indien Huurder het Voertuig

niet tijdig heeft ingeleverd en Verhuurder het Voertuig vanaf het moment waarop de

Overeenkomst eindigt heeft verhuurd aan een derde verbeurt Huurder daarnaast een direct

opeisbare boete van EUR 1.000,– per dag dat hij nalaat het Voertuig bij Verhuurder op de

juiste wijze terug te bezorgen. De in dit artikellid genoemde verhogingen zijn door de

Huurder zonder ingebrekestelling verschuldigd. Het in dit lid bepaalde laat het recht van

Verhuurder om de werkelijke schade op Huurder te verhalen, alsmede zijn recht op

nakoming, onverlet.

Artikel 5 – Annuleringskosten

1. Indien een Overeenkomst wordt geannuleerd, is de Huurder de volgende

annuleringskosten verschuldigd:

 bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: de aanbetaling met

een maximum van 20% van de huursom;

 bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de dag van

verhuur: 35% van de huursom;

 bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de dag van

verhuur: 40% van de huursom;

 bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de dag van

verhuur: 50% van de huursom;

 bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de dag van

verhuur: 75% van de huursom;

 bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van verhuur: 90% van de huursom;

 bij annulering op de dag van verhuur of later: de volle huursom.

2. Annuleringen na sluitingstijd worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende

kalenderdag.

Artikel 6 – Betaling; waarborgsom; kosten; verrekening en opschorting

1. Huurder dient het volledige door hem verschuldigde bedrag, tenzij anders

overeengekomen, op een door Verhuur gewenste wijze te betalen ter gelegenheid van het

inleveren van het Voertuig. Indien betaling mag plaatsvinden na facturering dient zulks

zulks binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden door:

a. Overboeking op de IBAN rekening van Verhuurder.

b. Automatische incasso ten laste van IBAN nummer van de Huurder, zulks op basis van

een machtiging welke door Huurder volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend

zal worden ingeleverd bij Verhuurder.

2. Bij aanvang van de huurperiode kan betaling van een waarborgsom of een vooruitbetaling

worden verlangd.

3. De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande

bedragen zodra het Voertuig is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade van de

Verhuurder. In geval van schade van de Verhuurder wordt de waarborgsom geretourneerd

voor zover deze het bedrag waarvoor Huurder aansprakelijk is, overschrijdt.

4. Zodra de betaaltermijn van het verschuldigde bedrag verstrijkt raakt de Huurder, zonder dat

een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum van het

verschuldigde bedrag een rente verschuldigd naar rato van (in het geval van een

consument) het bepaalde in artikel 6:119 BW en (in andere gevallen) het bepaalde in

artikel 6:119 a BW. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover die rente

wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Verhuurder heeft

voorts in het geval van wanbetaling door de Huurder – en, in het algemeen, indien de

Huurder wanprestatie pleegt, en die wanprestatie zulks rechtvaardigt – het recht om al

hetgeen de Huurder aan Verhuurder verschuldigd is, in een keer op te eisen en/of haar

verplichtingen op te schorten, totdat betaling van de vorderingen van Verhuurder heeft

plaatsgevonden. Deze bevoegdheden heeft Verhuurder ook indien de Huurder (voorlopige)

surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement aanvraagt dan wel wordt aangevraagd

of uitgesproken, dan wel de Huurder de toepassing van de gerechtelijke schuldsanering

verkrijgt, in welke gevallen Verhuurder ook tot ontbinding van de overeenkomst kan

overgaan.

5. In het geval de Huurder een consument is geldt dat hij ter zake buitengerechtelijke kosten

de vergoeding verschuldigd is volgens de tabel die is opgenomen in het Besluit vergoeding

voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,00 aan

buitengerechtelijke kosten. Indien de Huurder geen consument is geldt dat hij aan

Verhuurder alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd is indien hij een

opeisbare vordering, ondanks aanmaning, niet voldoet en wij onze vordering aan een

derde in handen geven. Zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten worden in

dat geval berekend aan de hand van het tarief – eventueel per tijdseenheid – dat normaal

gesproken door de door Verhuurder ingeschakelde derde voor de behandeling van

soortgelijke zaken in rekening wordt gebracht, voor zover redelijk, vermeerderd met de

door die derde in redelijkheid te betalen kosten, dit met een minimum aan

buitengerechtelijke kosten van € 40.00. De vergoeding van kosten heeft betrekking op alle

werkzaamheden van de door Verhuurder ingeschakelde derde. Daarnaast zijn de op het

kantoor van Verhuurder gemaakte kosten, waaronder een vergoeding voor tijdsbesteding

volgens de bij Verhuurder geldende tarieven, aan Verhuurder verschuldigd. Ter zake de

gerechtelijke kosten geldt als minimum het door de rechter buiten overeenkomst te

liquideren bedrag.

6. Opschorting van de betalingsverplichting, alsmede verrekening door Huurder is niet

toegestaan. Een Huurder die consument is kan indien wettelijk toegestaan tot opschorting

overgaan.

7. Ingeval Huurder tijdens de uitvoering van de Overeenkomst niet, niet tijdig en/of niet

volledig voldoet aan zijn betalingsverplichting, heeft Verhuurder het recht de nakoming van

de Overeenkomst op te schorten totdat Huurder op verzoek van Verhuurder zekerheid

heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen jegens Verhuurder, dan wel zijn

verplichtingen jegens de Verhuurder volledig is nagekomen.

Artikel 7 – algemene verplichtingen Huurder

1. Onverminderd het onderstaande dient Huurder met het Voertuig om te gaan zoals een

goed Huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het Voertuig overeenkomstig zijn

bestemming wordt gebruikt.

2. Huurder is gehouden het Voertuig in oorspronkelijke staat bij Verhuurder terug te bezorgen.

Dit houdt onder meer in dat Huurder verplicht is eventuele door of namens hem

aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het Voertuig ongedaan te maken, en

wel in een zodanige mate dat hij het Voertuig weer in de oorspronkelijke staat bij

Verhuurder terugbezorgt. Huurder kan hiervoor geen enkel recht op vergoeding doen

gelden.

3. Huurder is gehouden de lading van het Voertuig op zorgvuldige wijze te borgen en op een

evenwichtige wijze in of op het Voertuig te stuwen.

4. Alleen personen die in de Overeenkomst als Bestuurder zijn aangeduid, mogen het

Voertuig besturen. Het is Huurder niet toegestaan het Voertuig ter beschikking te stellen

aan een persoon die niet als Bestuurder in de Overeenkomst is genoemd. Huurder dient er

zorgvuldig op toe te zien dat geen van de in de Overeenkomst als Bestuurder aangeduide

personen het Voertuig bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of

lichamelijk ongeschikt is.

5. Het is Huurder niet toegestaan het Voertuig te verhuren, tenzij anders schriftelijk

overeengekomen.

6. Het is Huurder niet toegestaan het Voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer van

personen tegen betaling anders dan ten behoeve van ‘carpooling’, of met het Voertuig

wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden, tenzij

schriftelijk anders overeengekomen.

7. Het is Huurder niet toegestaan het Voertuig voor welk doel dan ook buiten de landsgrenzen

van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders met Verhuurder wordt

overeengekomen. Het is Huurder bovendien verboden het Voertuig te gebruiken in

gebieden waar mobilisatie plaatsvindt of is te verwachten of een oorlogssituatie aanwezig

is of aanwezig dreigt te worden.

8. In het geval van voor Huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het

Voertuig, is het Huurder niet toegestaan het Voertuig verder te gebruiken indien dat kan

leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de

verkeersveiligheid.

9. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan

Bestuurders, passagiers en andere gebruikers van het Voertuig en toe te zien op de

nakoming daarvan.

10. Huurder dient zorgvuldig om te gaan met de bij het Voertuig behorende sleutels, de

bediening van de alarminstallatie en de bij het Voertuig behorende documenten (zoals het

kentekenbewijs, groene kaart en grensdocumenten).

Artikel 8 – overige verplichtingen Huurder

1. Huurder dient het oliepeil en de bandenspanning op niveau te (laten) houden en dient

gevolg te geven aan een oproep van Verhuurder om het Voertuig voor onderhoud aan te

bieden. Een dergelijke oproep van Verhuurder zal zodanig tijdig gedaan worden dat

Huurder daaraan redelijkerwijs kan voldoen.

2. Huurder is gehouden het Voertuig volledig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van

deze verplichting zullen de daadwerkelijk gemaakte schoonmaakkosten in rekening worden

gebracht bij Huurder.

3. Huurder dient slechts de door Verhuurder voorgeschreven voor het Voertuig geschikte

brandstof te tanken.

4. In geval van voor Huurder kenbare of waarneembare, dan wel dreigende, defecten, schade

aan of met het Voertuig toegebracht, of vermissing van het Voertuig, dan wel het verliezen

van de macht daarover, onderdelen of toebehoren daaronder begrepen, dan wel beslag

daarop, is Huurder verplicht:

 hiervan onverwijld telefonisch dan wel elektronisch bij Verhuurder melding van te

maken;

 de instructies van Verhuurder op te volgen;

 gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis

betrekking hebben aan Verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;

 het Voertuig niet achter te laten zonder het afdoende tegen het risico van

beschadiging of vermissing beschermd te hebben;

 de Verhuurder en door de Verhuurder aangewezen personen alle gevraagde

medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ter

verweer tegen aanspraken van derden.

5. In het geval van een ongeval, beschadiging of vermissing is Huurder daarnaast verplicht:

 zo spoedig mogelijk melding te doen bij de politie ter plaatse;

 onverwijld een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier, ook ingevuld

en ondertekend door de wederpartij, aan Verhuurder over te leggen;

 zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.

6. Indien Huurder met het Voertuig zaken en/of persoonlijk eigendom vervoert is dit geheel

voor zijn rekening en risico.

7. Huurder dient Verhuurder zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na de

betreffende gebeurtenis, schriftelijk dan wel telefonisch te informeren over:

 verstoring van de werking van de kilometerteller zodra Huurder er redelijkerwijs vanuit

mag gaan dat er sprake is van een verstoring;

 andere omstandigheden waarover Verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te

worden.

8. Indien Verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van

de persoon die op enig moment het Voertuig heeft bestuurd of gebruikt, dient Huurder in

verband daarmee gestelde vragen van Verhuurder binnen een door Verhuurder aan te

geven termijn te beantwoorden.

9. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan

Bestuurders, passagiers en andere gebruikers van het Voertuig en toe te zien op de

nakoming daarvan.

Artikel 9 – Verplichtingen Verhuurder

1. De Verhuurder levert het Voertuig met de overeengekomen accessoires en specificaties en

voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden, met een

volledig gevulde brandstoftank en, voor zover Verhuurder bekend , in technisch goede

staat af.

2. Verhuurder stelt samen met Huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij

eventuele gebreken en schade van/aan het Voertuig , worden aangegeven.

3. Verhuurder draagt zorg voor adequate pechhulp.. Pechhulp in het buitenland behoeft

echter alleen te worden gegeven indien is overeengekomen dat het Voertuig in het

buitenland gebruikt mag worden.

4. Onder adequate hulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk

gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden door de Verhuurder indien het Voertuig wegens

een tekortkoming voor reparatie moet worden aangeboden. Indien pech / een gebrek het

gevolg is van eigen schuld van Huurder, dan worden de kosten van de hulp niet door

Verhuurder vergoed, en is Huurder deze verschuldigd.

5. Verhuurder inspecteert het Voertuig direct bij inlevering door Huurder op eventuele schade.

Dit geldt zowel bij inlevering van het Voertuig bij de eigen vestiging als bij inlevering van het

Voertuig op een andere vestiging.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid Huurder

1. Huurder is in geval van schade aan het Voertuig aansprakelijk tot een eigen risico van EUR

500,–, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.

2. Indien de schade aan het Voertuig evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of

nalaten in strijd met het bepaalde in de artikelen 7 en / of 8, dan wel enig onrechtmatig

handelen, is Huurder in afwijking van het bepaalde in lid 1 volledig, dus ook voor het eigen

risico, aansprakelijk voor schade van de Verhuurder, tenzij hij bewijst dat dit handelen of

nalaten niet aan hem toerekenbaar is.

3. Indien het Voertuig met toestemming van de Verhuurder wordt teruggebracht buiten de

openingstijden van de Verhuurder en/of op een andere plaats dan wordt overeengekomen

dan wel later dan is overeengekomen blijft Huurder overeenkomstig het eerste of tweede

lid aansprakelijk voor de schade van de Verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop

Verhuurder het Voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren, en heeft

ingenomen. Verhuurder zal in de hier genoemde situaties het Voertuig bij eerste

gelegenheid inspecteren en Huurder zo spoedig mogelijk informeren indien schade is

geconstateerd.

4. Verhuurder zal in voorkomend geval geleden schade aanmelden bij de WAM-verzekeraar.

Indien daartoe de bijstand van Huurder nodig is dient hij deze op een door de Verhuurder

te bepalen wijze en tijdstip te geven. Huurder moet er rekening mee houden dat de WAM

verzekeraar in voorkomend geval verhaal op hem zal nemen.

5. In geval van schade aan het Voertuig in het buitenland, die het gevolg is van een gebrek

waarvoor Verhuurder verantwoordelijk is, zijn de kosten van repatriëring van het Voertuig

voor rekening van Verhuurder, tenzij Huurder het Voertuig zonder toestemming van

Verhuurder buiten Nederland heeft gebruikt.

6. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de Bestuurders, de passagiers

en andere gebruikers van het Voertuig, ook indien deze niet de toestemming van

Verhuurder hadden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid Verhuurder

1. Verhuurder is verplicht op verlangen van Huurder de gebreken te verhelpen die zijn

geconstateerd bij het opmaken van het rapport zoals in artikel 9 lid 2 bedoeld en waarmee

het Voertuig niet behept mag zijn, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de

gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van Verhuurder zijn te vergen in welk geval

een vervangend voertuig ter beschikking zal worden gesteld. Deze verplichting geldt niet

indien Huurder jegens Verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek.

2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde zaken als gevolg van een

gebrek aan het Voertuig indien en voor zover de totale waarde van die vervoerde zaken

meer bedraagt dan € 15.000,-, Voor schade aan personen is Verhuurder niet aansprakelijk

indien en voor zover de benadeelde zijn schade heeft kunnen verhalen op uitkering

krachtens schadeverzekering of verstrekkingen uit anderen hoofde.

3. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor zover het gaat om gebreken die de

Verhuurder bij het aangaan van de Overeenkomst kende of had behoren te kennen of ter

zake van het ontstaan waarvan de Verhuurder opzet of grove schuld is te verwijten.

4. Schade van Huurder wordt vergoed voor maximaal het huurbedrag dat Huurder over een

periode van één jaar verschuldigd is of zou zijn aan Verhuurder uit hoofde van de gesloten

Overeenkomst. Tevens zal de hoogte van de schadevergoeding nimmer de verzekerde

som in de aansprakelijkheidsverzekering van Verhuurder overschrijden.

Artikel 12 – Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

1. Voor rekening van Huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband

met het ter beschikking hebben door Huurder c.q. het gebruiken van het Voertuig van

overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij

aanvang van de huur reeds aanwezig was, of de sancties verband houden met

omstandigheden die in de risicosfeer van Verhuurder liggen.

2. Indien deze sancties en maatregelen aan Verhuurder worden opgelegd, is Huurder

gehouden Verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij Huurder

aanvullend de kosten van administratie verschuldigd wordt, met inachtneming van het

actuele uurtarief van Verhuurder. Indien Verhuurder in verband met enige gedraging of

enig nalaten van Huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten

verstrekt, is Huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden.

Artikel 13 – Beslag en pandrecht op het Voertuig

1. Het eigendom van het Voertuig kan bij een derde (komen te) berusten of het Voertuig kan

zijn of worden verpand aan een derde, tot zekerheid van vorderingen op Verhuurder.

2. Indien het bepaalde in lid 1 zich voordoet, en de derde tot executie van zijn pandrecht wil

overgaan, of zijn eigendom wil opeisen, zal Huurder het Voertuig op eerste verzoek aan de

derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen. Als

gevolg van deze opeising wordt de Overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke

ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden op een door derde aan te

wijzen locatie.

3. Indien de situatie zoals omschreven in lid 2 zich voordoet en de derde de Overeenkomst

met Huurder wil continueren is Huurder, indien de bedoelde derde dit verlangt, verplicht om

op eerste verzoek van de derde een Overeenkomst met de derde te sluiten voor de restant

looptijd van de Overeenkomst, dit onder gelijkluidende condities als met Verhuurder.

4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 BW geheel uit.

5. De hiervoor in de leden 2 en 3 opgenomen derdenbedingen kunnen niet door Huurder

worden herroepen.

6. Ingeval van een aan Huurder toe te rekenen administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag

op het Voertuig blijft Huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de

Overeenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het

Voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van Verhuurder is.

7. Huurder is gehouden Verhuurder schadeloos te stellen voor alle ten gevolge het onder lid 6

bedoelde beslag voortvloeiende schade.

Artikel 14 – Ontbinding / Opschorting / Overmacht

1. Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling te beëindigen en

zich met de daarbij behorende bescheiden in het bezit van het Voertuig te stellen

onverminderd zijn recht op vergoeding van schade indien:

a. Huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of

niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt;

b. Huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in

staat van faillissement wordt verklaard of ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering

Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;

c. Verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware

Verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de Overeenkomst niet was aangegaan.

d. Huurder te laat, niet of niet volledig betaalt;

e. Indien Huurder in het buitenland woont of gaat wonen. .

2. Huurder zal alle medewerking aan Verhuurder verlenen om indien een van de onder lid 1

genoemde omstandigheden zich voordoet, de Verhuurder weer in het bezit van het

Voertuig, met de daarbij behorende bescheiden, te doen stellen, zulks op straffe van een

direct opeisbare boete van EUR 1.000,- voor iedere dag dat hij dit nalaat, onverminderd het

recht van Verhuurder op volledige schadevergoeding en nakoming.

3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit

artikel.

4. Onder overmacht wordt verstaan een niet aan Verhuurder en / of Huurder toe te rekenen

tekortkoming wegens een buiten de macht van Verhuurder en/of Huurder, al dan niet

voorzienbare, omstandigheid waaronder in ieder geval wordt begrepen: omstandigheden

bij Verhuurder waardoor de huurperiode niet of slechts later van start kan gaan of waardoor

de uitvoering van de Overeenkomst verhinderd wordt, waaronder mobilisatie,

oorlogssituaties, natuurrampen, arbeidsongeschiktheid van medewerkers van Verhuurder ,

door derden toegebrachte schade en alle overige buiten de macht van Verhuurder en /of

Huurder vallende gebeurtenissen die een belemmerende dan wel een blokkerende werking

hebben op het correct nakomen van de Overeenkomst door Verhuurder en / of Huurder.

Artikel 15 – persoonsgegevens

1. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door Verhuurder als

verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een

persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan Verhuurder uitvoering geven

aan artikel 12 van deze voorwaarden, de Overeenkomst uitvoeren, Huurder of Bestuurder

optimale service en actuele productinformatie geven en Huurder of Bestuurder

gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden

doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien sprake is van tanken zonder betaling.

Huurder en Bestuurder kunnen om inzake en correctie met betrekking tot de verwerkte

persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal het

verzet te allen tijde worden gehonoreerd.

2. De in het eerste lid genoemde gegevens kunnen tevens worden opgenomen in het

Autoverhuur Waarschuwing Systeem. De persoonsgegevens van Huurder en/of van

Bestuurder kunnen in ieder geval worden opgenomen indien er sprake is van verduistering

van het Voertuig, indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan en indien er opzettelijk

schade wordt toegebracht aan het Voertuig. Bij de afdeling marketing van Verhuurder

kunnen genoemde personen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte

persoonsgegevens verzoeken en schriftelijk in verzet komen.

Artikel 16 – toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de Overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder waarop onderhavige voorwaarden

van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen zullen in eerste aanleg worden beslecht door de Rechtbank Zeeland-West-

Brabant, locatie Breda.

×

Hallo!

Klik op de chatbox hieronder om ons uw bericht te sturen of stuur een e-mail naar info@occasioncentrumbreda.nl

× Stel ons uw vraag